História Slovenska

Magazín

Slovenská história je bohatá a skrýva veľa zaujímavých príbehov. Je to príbeh boja za slobodu, pokroku a úspešného zapojenia do európskeho kontextu.

Územie Slovenska bolo osídlené už od najstarších dôb. Postupne sa tu rozvíjali viaceré kultúry, ktoré v 4. storočí pred Kr. zasiahla expanzia Keltov a na prelome letopočtov germánsko-rímske súperenie. V dobe sťahovania národov sem začali prichádzať prví slovanskí obyvatelia.

Veľkomoravská ríša

Po Samovej ríši v polovici 7. storočia, ktorej centrálnu časť tvorilo územie Slovenska, a Nitrianskom kniežatstve na začiatku 9. storočia, tu vznikla v roku 833 Veľkomoravská ríša– prvý spoločný štát predkov Čechov a Slovákov.

Po páde Veľkej Moravy začiatkom 10. storočia pohltili územie Slovenska staro-maďarské kmene a územie Slovenska s jeho obyvateľmi sa na dlhé tisícročie stalo súčasťou uhorského štátu.

Uhorský štát

Uhorský štát po prvých storočiach vnútorného zápasu medzi šľachtou a panovníkom sa postupne skonsolidoval a i na dnešnom Slovensku prišlo k hospodárskemu rozmachu. Rozvíjali sa banské mestá,  obchodné centrá a na území dnešnej Bratislavy bola v roku 1467 založená i prvá univerzita na Slovensku – Academia Istropolitana.

Po vpáde Turkov do strednej Európy sa v Uhorsku stali panovníckym rodom Habsburgovia, ktorí tu vládli do roku 1918.

Z pohľadu slovenského národa bolo zlomovým predovšetkým 19. storočie, v ktorom po prvýkrát Slováci sformulovali svoj vlastný politický program. Sľubný rozmach národného hnutia ochromilo rakúsko – maďarské vyrovnanie v roku 1867 a nadchádzajúce obdobie maďarizácie, ktoré trvalo plných 50 rokov.

1. svetová vojna

Až prvá svetová vojna zaktivizovala proti rakúsko-uhorský odpor, ktorý vyvrcholil v roku 1918 vyhlásením deklarácie o spojení slovenského národa s českým národom do jedného celku – Československej republiky.

2. svetová vojna

V roku 1939 pod vplyvom medzinárodných udalostí na Slovensku vznikol samostatný Slovenský štát, avšak po skončení druhej svetovej vojny boloČeskoslovensko znovu obnovené. Rozhodujúcu moc v ňom postupne získala komunistická strana a až tzv. nežnou revolúciou v novembri 1989 prišlo k zvrhnutiu komunistickej diktatúry.

Vznik Slovenskej republiky

Demokratická spoločnosť vyplavila na povrch viacero problémov, ktoré mali za následok rozpad spoločného štátu Čechov a Slovákov a vznik samostatnej Slovenskej republiky (1. januára 1993).

Od mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie. V decembri 2007 sa stalo súčasťou Schengenského priestoru a od 1.1.2009 sa prijatím jednotnej európskej meny euro zaradilo aj medzi krajiny Európskej menovej únie.

Prehľad významných historických udalostí a medzníkov:

 • asi 5 000 rokov pred Kr. – Na územie Slovenska prišli prví roľníci, ktorí začali stavať prvé sídla.
 • 5. storočie – prví Slovania prekročili karpatské priesmyky a objavili sa na území dnešného Slovenska.
 • 623 až 658 – Franský kupec Samo sa postavil na čelo kmeňového zväzu Slovanov. Vytvoril a viedol Samovu ríšu – prvý štátny útvar západných Slovanov.
 • 833 – Moravské knieža Mojmír I. vyhnal knieža Pribinu z Nitry a spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva vytvoril Veľkomoravskú ríšu.
 • 1000 – Vznikol uhorský štát na čele s kráľom Štefanom I. Územie dnešného Slovenska sa stalo jeho súčasťou.
 • 1238 – Trnava a Krupina, ako prvé mestá na Slovensku, získali mestské výsady.
 • 1428 až 1443 – Do Uhorska vpadli husiti.
 • 1467 až 1490 – V Prešporku (dnešná Bratislava) pôsobila prvá vysoká škola na území dnešného Slovenska – Academia Istropolitana.
 • 1536 – Uhorský snem povýšil Prešporok na hlavné mesto Uhorska.
 • 1604 až 1711 – Uhorsko sa zmietalo v sérii šiestich stavovských povstaní uhorskej šľachty proti Habsburgovcom.
 • 1787 – Anton Bernolák kodifikoval prvý slovenský spisovný jazyk, ktorý sa však neujal.
 • 1843 – Druhá kodifikácia spisovnej slovenčiny, ktorej autorom bol Ľudovít Štúr, bola úspešnejšia a stala sa základom dnešnej spisovnej slovenčiny.
 • 1863 – V Martine založili Maticu slovenskú, prvú národnú inštitúciu zameranú na povznesenie vzdelanosti a kultúry Slovákov.
 • 1918 – Slovensko sa stalo súčasťou Československej republiky, ktorú vyhlásili 28. októbra v Prahe. Bratislava sa stala hlavným mestom Slovenska.
 • 1939 – V Bratislave vyhlásili 14. marca samostatnú Slovenskú republiku. Prezidentom Slovenského štátu vytvoreného z vôle fašistického Nemecka sa stal katolícky kňaz Jozef Tiso.
 • 1944 – Na strednom Slovensku vypuklo 29. 8. Slovenské národné povstanie.
 • 1944 a 1945 – Vstupom Červenej armády 6. októbra 1944 na Slovensko v oblasti Duklianskeho priesmyku sa začalo oslobodzovanie krajiny od fašistickej nadvlády.
 • 1948 – Vo februári 1948 sa Slovensko dostalo do područia komunistov a Sovietskeho zväzu.
 • 1989 – Novembrová revolúcia priniesla zásadné politické zmeny. Komunistov zbavila moci a otvorila cestu demokracii a pluralite.
 • 1993 – Dňa 1. januára sa Slovensko stalo samostatným a zvrchovaným štátom, ktorý 19. januára prijali za člena OSN.
 • 2004 – Dňa 1. mája sa Slovensko stalo členom Európskej únie.
 • 2007 – V decembri sa Slovensko stalo súčasťou Schengenského priestoru – systému voľného pohybu osôb v rámci 25 krajín Európy.
 • 2009 – 1. 1. prijala Slovenská republika jednotnú európsku menu euro a zaradila sa tak medzi krajiny Európskej menovej únie.

V súčasnosti je Slovensko suverénna krajina s demokratickým systémom a je členom Európskej únie. Má bohatú históriu a kultúru a je hrdé na svoju slovenskú identitu.