Povinná výbava vozidla – hasiaci prístroj, doklady, STK

Magazín

Vodiči na cestách musia mať nielen vodičské oprávnenie, ale aj správne vybavenie auta, aby mohli jazdiť bezpečne a zákonným spôsobom. Povinná výbava auta je súbor predmetov, ktoré musí byť v aute prítomný v súlade so zákonmi a predpismi štátu.

Povinná výbava auta je pilierom bezpečnosti na cestách, zabezpečujúc nielen bezproblémovú jazdu, ale aj rýchlu a účinnú pomoc v prípade núdze. Táto sada neoddeliteľných nástrojov a dokumentov zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní poriadku a bezpečnosti na cestách.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Povinná výbava auta oobsahuje trojuholník, reflexný odev, náhradnú pneumatiku, lekárničku, pričom odporúčané je mať aj tlačivo na zabezpečenie náhrady škody.

Technická kontrola (STK) je povinnou súčasťou výbavy auta, keďže je zákonom stanovená a pravidelne sa vyžaduje na posúdenie technického stavu a bezpečnosti vozidla.

Autolekárnička do auta by mala obsahovať zdravotnícke pomôcky, kozmetické výrobky a kartu prvej pomoci, ako aj zoznam položiek a označenie výrobcu.

Vodiči musia mať v aute vodičský preukaz, malý a veľký technický preukaz, doklad o poistení a doklady o STK.

Kedy je potrebná karta vodiča? Profesionálni vodiči nákladnej a osobnej dopravy musia mať kvalifikačnú kartu vodiča, ktorú získavajú absolvovaním príslušného kurzu a obnovujú každých 5 rokov.

Čo obsahuje povinná výbava auta?

Podľa § 25 vyhlášky č. 134/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je stanovená povinná výbava vozidla, ktorú musí mať vodič so sebou pri jazde. Táto povinná výbava auta zahŕňa nasledujúce predmety:

 1. Prenosný výstražný trojuholník do auta: Slúži na označenie vozidla v prípade poruchy alebo nehody, aby upozornil ostatných účastníkov cestnej premávky na nebezpečenstvo.
 2. Reflexný odev: Ide o odev, ktorý zvyšuje viditeľnosť vodiča alebo cestujúceho pri zastavení na ceste, napríklad pri poruche vozidla.
 3. Náhradná pneumatika: V prípade defektu pneumatiky umožňuje náhradná pneumatika pokračovať v jazde bez nutnosti volania asistenčnej služby.
 4. Lekárnička do auta: Obsahuje základné lieky a obväzy na poskytnutie prvej pomoci v prípade zranenia.
 5. Snehové reťaze: Sú nevyhnutné v zimných podmienkach, aby vozidlo mohlo bezpečne pokračovať v jazde na zasnežených alebo námraze pokrytých cestách.
 6. Zakladací klin pre vozidlá nad 3,5t: Používa sa na zabránenie pohybu vozidla počas parkovania alebo zastavenia na svahu.
 7. Hasiaci prístroj pre vozidlá nad 3,5t: Slúži na rýchle zásahnutie v prípade požiaru vozidla alebo iného požiaru v blízkosti vozidla.

Okrem týchto povinných prvkov je odporúčané mať vo vozidle aj tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Účastník škodovej udalosti je povinný vyplniť a podpísať toto tlačivo, čo môže urýchliť vybavenie poistnej udalosti a následne aj úhradu škody. Dodržiavanie povinnej výbavy auta je základnou povinnosťou každého vodiča a prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Okrem toho, častými pasažiermi v aute sú práve deti. Bezpečnosť detí v aute počas jazdy je veľmi dôležitá. Tú možno zabezpečiť kúpou autosedačky či podsedáku.

Každý vodič by mal mať na pamäti, že na cestách sa môže stať čokoľvek. Práve preto je dôležité byť pripravený na nečakané situácie. Povinná výbava do auta je sada nevyhnutných nástrojov a dokumentov, ktoré účastníkom cestnej premávky v prípade potreby môžu zachrániť deň.

Patrí STK do povinnej výbavy auta?

Technická kontrola, známa aj ako STK, je povinnosťou stanovenou zákonom, ktorá sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá. Ide o pravidelnú kontrolu, počas ktorej sa posudzuje technický stav celého vozidla s cieľom zabezpečiť jeho bezpečnosť a technickú zdatnosť na cestách.

Zákonná povinnosť

STK možno považovať za súčasť povinnej výbavy auta z niekoľkých dôvodov. Po prvé, ide o zákonom stanovenú povinnosť podrobiť vozidlo kontrole, čo naznačuje, že STK je neoddeliteľnou súčasťou správnej prevádzky vozidla. V tomto zmysle je STK zahrnutá medzi povinné predpisy, ktoré musia byť dodržané vodičmi.

Pravidelná technická kontrola

Pravidelnosť povinnej výbavy – STK závisí od typu vozidla. Nové vozidlá sú prvýkrát povinné podstúpiť kontrolu po 4 rokoch od ich prihlásenia, čo pomáha zabezpečiť, že nové vozidlá spĺňajú požiadavky na technickú zdatnosť. Ojazdené vozidlá sú potom povinné absolvovať STK v intervaloch 2 rokov, pričom malé motocykle musia podstúpiť kontrolu každé 4 roky. Táto pravidelnosť je dôležitá pre udržanie bezpečnosti a technickej zdatnosti vozidiel v čo najlepšom stave.

Význam pre bezpečnosť

STK ako povinná výbava nie je len administratívnou povinnosťou, ale predovšetkým opatrením na zabezpečenie bezpečnosti vodičov, spolujazdcov a ostatných účastníkov cestnej premávky. Počas kontroly sa posudzuje množstvo technických aspektov vozidla, ako sú brzdy, svetlá, podvozok a emisné normy, aby sa zabezpečilo, že vozidlo je schopné bezpečne a účinne fungovať na cestách.

V prípade, že sa obsah lekárničky do auta použije, sčasti alebo úplne, je potrebné doplniť chýbajúce veci a mať ich vždy dostupné na cestách.

Čo by mala obsahovať lekárnička do auta?

Lekárničky do auta sú nevyhnutnou súčasťou povinnej výbavy auta a slúžia na poskytnutie prvej pomoci v prípade nehody alebo zdravotného incidentu na ceste. Ich obsah je špecificky zameraný na základné zdravotnícke potreby a je rozdelený do kategórií podľa typu motorového vozidla.

Obsah autolekárničky:

 1. Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky: Táto časť je rozdelená do štyroch samostatných modulov, pričom každý modul obsahuje špecifické zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, označené na základe ich účelu.
 2. Zoznam pomôcok a výrobkov: Obsahuje presný zoznam zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov, ktoré sú súčasťou autolekárničky. Medzi bežné položky na zozname patria obväzy, dezinfekčné prostriedky, náplasti, gázy, lieky proti bolesti a ďalšie potrebné položky.
 3. Karta prvej pomoci: Ide o informačnú kartu, ktorá poskytuje pokyny a postupy pre poskytnutie prvej pomoci pri rôznych typoch zranení a zdravotných stavov. Obsahuje tiež dôležité kontaktné údaje na zdravotnícke zariadenia a linky prvej pomoci.
 4. Označenie výrobcu: Autolekárnička musí mať jasné označenie výrobcu alebo distribútora, aby bolo možné identifikovať zodpovednú osobu alebo spoločnosť v prípade potreby kontaktu alebo reklamácie.
Modul 1 (Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu)rúško resuscitačné s ventilom, izotermická fólia, 2 páry vyšetrovacích rukavíc, 4x utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, nožnice určené pre zdravotníctvo, 6x zatváracie špendlíky
Modul 2 (Malé rany, odreniny)10x náplasť s vankúšikom (rýchloobväz), 8x tampóny alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, 2 balenia gázový krycí obväz sterilný, náplasť hladká textilná
Modul 3 (Veľké rany, krvácanie, popáleniny)2x obväz hotový sterilný s kompresom, 2 balenia gázový krycí obväz sterilný, 2x ovínadlový obväz hydrofilný,
Modul 4 (Zlomeniny, poranenia kĺbov)4x elastický obväz dlhoťažný, 2x trojrohá šatka textilná,

Autolekárničky sú povinnou súčasťou výbavy vozidla a je dôležité pravidelne ich kontrolovať a dopĺňať, aby boli vždy pripravené poskytnúť prvú pomoc v prípade núdze. Ich správne použitie a údržba môžu zásadne ovplyvniť bezpečnosť a pohodu vodičov a cestujúcich na cestách.

Povinné doklady v aute 2024

Podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vodič povinný mať so sebou určité doklady, ktoré slúžia na overenie jeho totožnosti, evidencie vozidla a platnosti povinného zmluvného poistenia. Okrem toho tieto doklady slúžia aj na preukázanie splnenia ďalších požiadaviek stanovených legislatívou a na uľahčenie komunikácie s príslušnými orgánmi v prípade potreby.

Povinné doklady v aute 2024:

 1. Vodičský preukaz: Identifikačný doklad vodiča, ktorý potvrdzuje jeho oprávnenie na riadenie motorového vozidla určitej kategórie.
 2. Osvedčenie o evidencii vozidla (malý technický preukaz): Doklad, ktorý obsahuje základné informácie o vozidle a jeho majiteľovi, ako je technická kontrola, evidenčné číslo vozidla a iné relevantné údaje.
 3. Technické osvedčenie vozidla (veľký technický preukaz): Detailnejší technický doklad o vozidle, ktorý obsahuje informácie o technickom stave a schopnostiach vozidla.
 4. Doklad o povinnom zmluvnom poistení (PZP) – zelená karta: Doklad potvrdzujúci uzavretie povinného zmluvného poistenia, ktoré kryje škody spôsobené vozidlom tretím osobám.
 5. Doklady o absolvovaní technickej a emisnej kontroly: Doklady potvrdzujúce, že vozidlo splnilo stanovené technické a emisné normy počas pravidelnej technickej a emisnej kontroly.

Tieto povinné doklady v aute v roku 2024 sú dôležité nielen z hľadiska dodržiavania zákonných povinností, ale aj na ochranu vodiča pred pokutami, ktoré môžu byť uložené za ich neprítomnosť alebo neplatnosť. Pokuta za neprítomnosť povinných dokladov na mieste dosahuje 30 €.

Preto je nevyhnutné, aby vodiči pravidelne kontrolovali platnosť týchto dokladov a v prípade potreby vykonať obnovu vodičského preukazu a iných dokladov, ak doba ich platnosti skončila alebo sú poškodené. Dôkladná starostlivosť o tieto doklady pomáha zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh jazdy a zabrániť nepríjemným situáciám na cestách.

Kedy je potrebná karta vodiča?

Profesionálni vodiči nákladnej a osobnej dopravy, ktorí prevádzkujú nákladné vozidlá alebo autobusy, musia mať nielen vodičský preukaz, ale tiež kvalifikačnú kartu vodiča. Táto kvalifikačná karta je nevyhnutná pre riadny výkon ich funkcie a zabezpečuje, že vodiči majú potrebné znalosti a schopnosti na bezpečné a efektívne vedenie svojich vozidiel.

Kvalifikačná karta vodiča sa získava absolvovaním príslušného kurzu, ktorý poskytuje potrebnú odbornú prípravu vodičom. Po úspešnom absolvovaní kurzu a získaní kvalifikačnej karty je vodič oprávnený vykonávať svoju profesiu. Je dôležité zdôrazniť, že kvalifikačnú kartu vodiča nie je možné nahradiť len vodičským preukazom – oba dokumenty sú nevyhnutné pre právoplatné vykonávanie profesie vodiča nákladného vozidla alebo autobusu.

Vodiči, pri ktorých je potrebná karta vodiča, musia každých 5 rokov absolvovať príslušnú kvalifikačnú odbornú prípravu a znova zložiť skúšky na predĺženie platnosti svojej karty.

Vodiči motorových vozidiel, ktoré sú určené len na osobnú prepravu nemajú povinnosť nosiť pri sebe kvalifikačnú kartu vodiča.

Hasiaci prístroj ako povinná výbava vozidla

Hasiaci prístroj do auta je nevyhnutnou súčasťou povinnej výbavy určitých kategórií vozidiel, kde jeho prítomnosť je dôležitá z hľadiska bezpečnosti vodiča, cestujúcich a majetku. Nasledujúce typy vozidiel musia mať hasiaci prístroj:

 1. nákladné vozidlá nad 3,5 t
 2. autobusy s počtom do 22 miest na sedenie (6 kg hasiaci prístroj)
 3. autobusy s počtom miest nad 22 (12 kg hasiaci prístroj)
 4. traktory
 5. pracovné stroje samohybné

Hasiaci prístroj do auta nie je povinný pre vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony, ale je veľmi odporúčaný. Aj keď tieto vozidlá nemusia byť priamo vystavené takému vysokému riziku požiaru, môžu sa stále vyskytnúť situácie, kedy je hasiaci prístroj potrebný na rýchlu a účinnú reakciu. Preto je v záujme bezpečnosti a ochrany majetku vodičov týchto vozidiel veľmi odporúčané mať hasiaci prístroj k dispozícii.

Trojuholník do auta – aký zvoliť?

V súlade s cestnými predpismi je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník do auta povinnou výbavou vozidla na Slovensku. Tento predpis platí pre všetkých vodičov a majiteľov motorových vozidiel a je nevyhnutný na zabezpečenie bezpečnosti na cestách.

Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník do auta je určený na použitie v prípade nehody, poruchy vozidla alebo inej situácie, ktorá vyžaduje vyznačenie nebezpečnej oblasti cesty. Jeho použitie pomáha zvýšiť viditeľnosť a upozorniť ostatných vodičov na nebezpečenstvo, čím sa minimalizuje riziko ďalších nehôd a zranení.